شماره حسابهای شرکت

بانک ملت :

شماره حساب : ۱۱۳۷۳۴۲۲۳۲

شماره کارت : ۴۴۰۱ ۲۱۱۹ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴

به نام : احمد غفاری


بانک ملی :

شماره حساب : ۰۳۰۱۹۵۸۱۴۵۰۰۹

شماره کارت : ۹۶۵۶ ۰۳۴۷ ۹۹۷۱ ۶۰۳۷

به نام : احمد غفاری