خاطره ای از تعاونی مسکن

حدود سال ۸۶ بود که از تعاونی مسکن ارتش (تیپ ۳۶) تماس گرفته و خواستند تا یک جلسه حضوری باهم داشته باشیم. وقتی به دفتر تعاونی مسکن مراجعه کردم دیدم ۵ نفر از پرسنل وظیفه به مدت ۲ ماه است که امتیاز فیش های واریزی را با ماشین حساب و اکسل و … محاسبه می کنند (تعداد فیش های این تعاونی خیلی زیاد بود، بالای ۱۰۰۰۰ فیش). جهت اطمینان از صحت محاسبات، چند نمونه از فیش ها را بررسی کرده و متوجه شده بودند که بعضی محاسبات اشتباه است. با توجه به این که فیش های واریزی اعضا در اکسل موجود بود توانستم با نصب و راه اندازی نرم افزار مهر، اطلاعات را به آن منتقل کنم و کار ۲ ماه را تنها در عرض ۱ دقیقه، آن هم به صورت دقیق انجام دهم. این کار باعث خوشحالی مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره تعاونی و خودم شد.

احمد غفاری (مدیر عامل و مدیر فنی راه حل های پویا)