درختواره استاندارد حسابداری

در اینجا می توانید فایل اکسل مربوط به درختواره استاندارد حسابداری را دانلود کنید که تقریبا تمامی سرفصل های مورد نیاز در اغلب شرکتها را دارا می باشد. این حسابها در سه سطح گروه، کل و معین می باشد و چون به صورت سلسله مراتبی و درختواره ای می باشد، درختواره استاندارد گفته می شود.
همچنین ماهیت این حسابها نیز در این فایل مشخص شده و بنابراین در تعیین ماهیت حسابها نیز مشکلی پیش نخواهد آمد. این اطلاعات مورد تایید سازمان حسابرسی ایران می باشد. جهت تعریف سرفصل ها در هر نرم افزار حسابداری مانند نرم افزار تعاونی مسکن مهر می توانید از این فایل به عنوان راهنما استفاده نمایید.

درختواره استاندارد حسابداری